фарста(тæ) - farsta(tæ) - question(s)

Ossetian English français
Чи ? - Tchi ? Who? Qui ?
Цы ? - Tsy ? What? Quoi ?
Цавæр ? - Tsavær ?
Цахæм ? - Tsahæm ?
Which? Quel ?
Куыд ? - Kwyd ? How? Comment ?
Цас ? - Tsas ?
Цал ? - Tsal ?
How much?
How many?
Combien ?
[  static  ] Кæм ? - Kæm ?
[dynamic] Кæдæм ? - Kædæm ?
Where? Où ?
Кæд ? - Kæd ? When? Quand ?
Цæмæн ? - Tsæmæn ? Why? Pourquoi ?
Уымæн æмæ ...
Wymæn æmæ ...
Because ... Parce que ...
дзуапп(ытæ) - dzuapp(ytæ) answer(s) réponse(s)